Danselinje på Solbakken folkehøgskole

Dans

På danse­lin­jen på Solbak­ken får du prøve deg på ulike teknik­ker både innen­for dans og teater: fag som samtids­dans, jazz­dans, hiphop­dans, yoga, trening, skue­spil­ler­tek­nikk, stem­me­bruk og kor danner et unikt grunn­lag for deg som ønsker å utforske grense­lan­det mellom dans og teater.

Med kompe­tente lærere innfor dans, teater, sang og perfor­mance, vil du bli utford­ret til å bli tryg­gere på deg selv som utøver og person. Dette er linjen for deg som liker å danse, utforske krop­pen som scenisk instru­ment, og utar­beide dine egne kunst­ne­riske ideer med tett veiled­ning fra lærere fra bransjen.

Danse­sti­ler man er innom i løpet av skoleåret:

 • Jazz­dans
 • Hiphop­dans
 • Moderne dans
 • Ballett
 • Samtids­dans

Begre­per innen beve­gelse man kommer til å jobbe med:

 • Release­tek­nikk
 • Kontakt­im­pro­vi­sa­sjon
 • Ensem­ble­im­pro­vi­sa­sjon
 • Solod­ans­pro­sjekt
 • Site-spec­i­fic­pro­sjekt

Skue­spil­ler­tek­nik­ker man er innom:

 • Stanislav­skij­me­to­den
 • Michael Chechov-teknikk
 • Meis­ner­tek­nikk
 • Metod Acting

På Solbak­ken har du forskjel­lige lærere gjen­nom året, så du får et bredt spek­ter av verk­tøy i verk­tøy­kas­sen din. Alle lærere har fagut­dan­ning fra, blant annet fra School for New Dance Devel­op­ment i Amster­dam, Musikk­tea­ter­høg­sko­len, Ballett­aka­de­mien i Göte­borg, Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi og . Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz (Holly­wood) og Step­hen Hutton (KHIO).

En vanlig skole­dag er delt i to

Formid­dag:

Grunn­leg­gende trening innen ulike scene­kunst­di­si­pli­ner gjør deg til en helhet­lig danser. Du har danse­fag som samtids­dans og jazz­dans og felles­fag som kor, stem­me­bruk og skuespillerteknikk.

Etter­mid­dag:

Jobb med prosjektarbeid.

På lørda­ger har blant annet vi semi­na­rer med gjeste­læ­rere fra inn- og utland. Noen er faglig rettet, mens andre er av sosial art.

På Solbak­ken har du forskjel­lige lærere gjen­nom året. Hoved­læ­rer Hilde Njøs — var rektor på Bårdar­aka­de­miet. Alle lærere har fagut­dan­ning fra, blant annet fra Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi og Ballett­aka­de­mien i Göte­borg. Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz (Holly­wood) og Step­hen Hutton (KHIO)

Halv­års­kurs?

Er du inter­es­sert i dans, musikk­teater eller skue­spill, men ikke klar for et helt år på folke­høg­skole? Du kan gå halv­års­kurs på alle linjene våre.