Danselinje på Solbakken folkehøgskole

Dans

På danse­lin­jen på Solbak­ken får du prøve deg på ulike teknik­ker. Med kompe­tente lærere innfor dans vil du bli utford­ret til å bli tryg­gere på deg selv som utøver og person. Dette er linjen for deg som liker å danse, utforske krop­pen som scenisk instru­ment, og utar­beide dine egne kunst­ne­riske ideer med tett veiled­ning fra lærere fra bran­sjen. Det er dans på time­pla­nen hele uken og du får virke­lig fordype deg i liden­ska­pen din.

Danse­sti­ler man er innom i løpet av skoleåret:

  • jazz­dans
  • hiphop­dans
  • moderne dans
  • ballett
  • samtids­dans

På Solbak­ken har vi flere felles­fag så du får også vært innom andre deler av scene­kunst­fel­tet i løpet av året. Gled deg til kor, skue­spil­ler­tek­nikk, trening og yoga!
Skolen vår ligger en time fra Oslo og vi drar ofte inn for å se fore­stil­lin­ger innen både sang, dans og teater.

Du har forskjel­lige lærere gjen­nom året, så du får et bredt spek­ter av verk­tøy i verk­tøy­kas­sen din. Alle lærere har fagut­dan­ning fra, blant annet fra School for New Dance Devel­op­ment i Amster­dam, Musikk­tea­ter­høg­sko­len, Ballett­aka­de­mien i Göte­borg, Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi og . Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz og Step­hen Hutton (KHIO).

Søk Solbak­ken dersom du ønsker et inten­sivt år fylt med danse­glede! Solbak­ken er ikke et hvileår, men et ville-år!

En vanlig skole­dag er delt i to

Formid­dag:

Grunn­leg­gende trening innen ulike scene­kunst­di­si­pli­ner gjør deg til en helhet­lig danser. Du har danse­fag som samtids­dans og jazz­dans og felles­fag som kor, stem­me­bruk og skuespillerteknikk.

Etter­mid­dag:

Jobb med prosjektarbeid.

På lørda­ger har blant annet vi semi­na­rer med gjeste­læ­rere fra inn- og utland. Noen er faglig rettet, mens andre er av sosial art.

På Solbak­ken har du forskjel­lige lærere gjen­nom året. Hoved­læ­rer Hilde Njøs — var rektor på Bårdar­aka­de­miet. Alle lærere har fagut­dan­ning fra, blant annet fra Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi og Ballett­aka­de­mien i Göte­borg. Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz (Holly­wood) og Step­hen Hutton (KHIO)

Halv­års­kurs?

Er du inter­es­sert i dans, musikk­teater eller skue­spill, men ikke klar for et helt år på folke­høg­skole? Du kan gå halv­års­kurs på alle linjene våre.