Forestillingen GRIEF

Fore­stil­lin­gen GRIEF

Fem uker med synging, gynging, glit­ring og tram­ping – sammen med koreo­graf Geir Hytten har 2.klasse på Solbak­ken hatt unike uker med samtids­dans og fokus på klima. 

«Vi bruker kuns­ten til å prøve å forstå hva en bære­kraf­tig fram­tid kan være», sier Geir. 

Geir har en Master in Dance-perfor­mance fra Laban og i tillegg en BA i samfunns­ge­o­grafi fra UiO. Han har jobbet aktivt som danser i inn-og utland og blant annet lenge vært en del av Jo Strøm­gren Kompani. Tidli­gere i høst koreo­gra­ferte og utøvde Geir fore­stil­lin­gen grief will be our compa­nion, som hadde prei­mere under Coda Dance­fest på Dansens Hus. 

Fore­stil­lin­gen GRIEF, som han de siste ukene har laget sammen med elevene på Solbak­ken, er inspi­rert av temaet i grief will be our compa­nion: økosorg. Geir defi­ne­rer økosorg som: «en prosess hvor vi sørger over faktisk tap av natur, og en pågå­ende prosess som reflek­te­rer fortid, nåtid og frem­tid».

Geir er bren­nende opptatt av både kunst og klima. «I GRIEF bruker vi popu­lær­kul­tur til å utvide forstå­el­sen vår for de enorme samfunns­ut­ford­rin­gene vi står oven­for. I fore­stil­lin­gen former vi et slags økosorg-ritual, hvor vi debat­te­rer det kuns­tige skil­let mellom mennes­ket og natur, og under­stre­ker at klima­kri­sen er en krise for alle, ikke bare for mennes­ker. I GRIEF prøver vi like­vel å fanta­sere om en fram­tid som ikke er dyst­o­pisk, men heller rommer håp», sier Geir. 

Lik usik­ker­he­ten rundt en bære­kraf­tig frem­tid har proses­sen på Solbak­ken har vært «en emosjo­nell reise, for både elevene og for Geir selv. «I motset­ning til et teater­stykke eller musi­kal, der hendel­ses­for­lø­pet er kjent, har det vært frust­re­rende og utford­rende å stå i det ukjente; det å ikke vite hva alt betyr eller gir mening med en gang. Lik frem­ti­den, som vi ikke kan forutsi, har innhol­det i fore­stil­lin­gen etter hvert blitt tyde­lig­gjort, og den vil fort­satt være i prosess når de legger ut på turne med den».

For elevene har prosjek­tet med Geir vært en ny, anner­le­des og lære­rik opple­velse. I januar 2022 er de klare for å vise fore­stil­lin­gen på videre­gå­ende skoler rundt omkring i Norge.

Forestillingen GRIEF