Hei fadderi fadderullandei

De siste ukene har alle på skue­spil­ler­lin­jen og musikk­tea­ter­klas­sen på Solbak­ken fordy­pet seg i Thor­bjørn Egners univers. Fore­stil­lin­gen Hei fadderi fadderul­landei er en del av festi­va­len Musikk ved Glomma. Vi er veldig glade for å bidra i kultur­li­vet i nærmil­jøet vårt.

Hei fadderi fadderul­landei består av kjente og kjære sanger av Egner. Hilde Njøs har stått for den musi­kalske innstu­de­ring og Nora Lands­verk har koreo­gra­fert. Begge er til vanlig lærere på Solbakken.

Alle elevene får være med på både de store felles­num­rene og på mindre ensem­ble­num­mer, alle synger dess­uten minst en solo­strofe i løpet av fore­stil­lin­gen. En felles musikk­teate­pro­duk­sjon som Hei fadderi fadderul­landei krever mye disi­plin, øving, detalj­ar­beid og samar­beid. Det er derfor en god og nyttig måte å begynne et skoleår på.

I tillegg til å spille for et åpent publi­kum som del av Musikk ved Glomma, får vi også besøk av mange lokale barne­ha­ger. Det blir flott å kunne dele de musi­kalske skat­tene til både unge og eldre!