Musikkteater-linjen på Solbakken

Musikk­teater

På Solbak­ken får du prøve deg på ulike stiler, teknik­ker og ulikt reper­toar, i soloer og i store ensem­ble­numre. Syng alt fra barne­san­ger, til viser og felles musi­kal­numre, og dans jazz‑, samtids­dans og mye mer!

På musikk­tea­ter­linja får du ukent­lige timer i blant annet stem­me­bruk og kor, samt ulike danse­sti­ler. Du får også kurs i Comp­lete Vocal Tech­ni­que (CVT). Vi har flere konser­ter i løpet av et år, egen musikk­tea­ter­fore­stil­ling og store felles høst- og vårpro­duk­sjo­ner på skolen.

Solbak­ken er en liten skole som gir deg tett oppføl­ging. I tillegg linje­fag og egne musikk­tea­ter­pro­sjek­ter, vil du ha felles­fag sammen med resten av elevene på skolen.

En vanlig skole­dag er delt i to

Formid­dag:

Grunn­leg­gende trening innen ulike disi­pli­ner gjør deg til en helhet­lig musi­kal­ar­tist. Du lærer å beherske krop­pen, lærer å bruke stem­men som et instru­ment og grunn­leg­gende skue­spil­ler­me­to­der. Fag som samtids­dans, jazz­dans, kor, stem­me­bruk og skuespillerteknikk.

Etter­mid­dag:

Jobb med prosjekt­ar­beid — alt fra danse­fore­stil­lin­ger til master­class i sang.

På lørda­ger har blant annet vi semi­na­rer med gjeste­læ­rere fra inn- og utland. Noen er faglig rettet, mens andre er av sosial art.

På Solbak­ken har du forskjel­lige lærere gjen­nom året. Hoved­læ­rer Hilde Njøs — var rektor på Bårdar­aka­de­miet. Alle lærere har fagut­dan­ning fra, blant annet fra Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi og Ballett­aka­de­mien i Göte­borg. Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz (Holly­wood) og Step­hen Hutton (KHIO)

Halv­års­kurs?

Er du inter­es­sert i dans, musikk­teater eller skue­spill, men ikke klar for et helt år på folke­høg­skole? Du kan gå halv­års­kurs på alle linjene våre.