Get Social With Us
Solbakken Folkehøgskole | Reglement
21077
page-template-default,page,page-id-21077,ajax_updown,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,select-theme-ver-2.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

1) ORDENSREGLER

Reglene gjelder for Elevens opphold ved Solbakken folkehøgskole og plikter å rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder.

Rettigheter

 • Elevene har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 • Elevene har rett og plikt til å danne elevråd. Skolen skal legge til rette for gode arbeidsforhold for elevenes tillitsvalgte.
 • Elevene kan benytte skolens områder og utstyr til undervisningsformål, også etter normal undervisningstid.

Plikter

 • Eleven har frammøteplikt til all undervisning, morgensamlinger, prosjekter, forestillinger, turnéer, studieturer, ekskursjoner, obligatoriske tilstelninger mm.
 • Elevene forplikter seg til å medvirke til et godt læringsmiljø og til gode samarbeids-former, vise høflighet og medansvar, både overfor medelever og ansatte på skolen. Ved undervisning påfølgende dag skal det være ro på internatene og internatområdet klokken 23.00. Dersom det ikke er undervisning neste dag skal det være ro klokken 24.00. Tilsynslærer skal kontaktes ved uro etter dette.
 • Skolens eiendom og utstyr skal behandles med forsiktighet og omtanke. Følgende er forbudt:
  • male, skru, spikre eller klistre på skolens vegger uten vaktmesters tillatelse
  • åpen ild
 • lading av mobiltelefoner om natten

Hærverk og skader kan medføre erstatningsplikt.

Rusmidler og røyking

 • All bruk og oppbevaring av narkotiske midler på eller utenfor skolens område er forbudt i henhold til norsk lov. Skulle det oppstå mistanke om bruk av narkotika, må Eleven være villig til å la seg teste etter retningslinjer fra Statens Helsetilsyn.
 • All røyking må skje utendørs på anvist område i henhold til Røykeloven.

Brudd på reglene kan medføre bortvisning eller tap av skoleplass.

 Fravær

 • Uteblivelse fra undervisning regnes som fravær og registreres som dette.
 • Alt fravær føres på vitnemålet og oppgis i prosent. Det kreves minimum 90% fremmøte for at folkehøgkoleåret skal regnes som fullført.
 • Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.

 Reaksjoner ved brudd på ordensreglene

Om Eleven bryter ordensreglene, har stort fravær eller ikke følger opp sine ansvarsoppgaver, kan Eleven bli innkalt til samtale med rektor. Skolen kan benytte seg av følgende reaksjoner:

 • Bortfall av rettighet til å bli med på studietur
 • Bortvisning fra undervisningen og/eller fra skolens område for begrenset tid
 • Utvisning permanent / tap av skoleplass
 • Du må betale kr 750,- ved tap av nøkkel

 

 

2) PERSONVERNERKLÆRING FOR SOLBAKKEN FOLKEHØGSKOLE

Behandlingsansvarlig

Rektor er på vegne av Solbakken folkehøgskole behandlingsansvarlig for skolens behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre elever;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og gi undervisnings-tilbudet etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med elevstevner og andre arrangementer som skolen har.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, konto-nummer, statsborgerskap, kjønn, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger benyttes for å oppfylle avtalen om undervisning. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b)[1]. Dersom du samtykker til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon på e-post og SMS om elevstevner og andre arrangementer som skolen har. Grunnlaget for denne behandlingen er personvern-forordningen Art 6 (a)1. Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på søknadskjemaet på folkehogskole.no i forbindelse med din søknad til skolen.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din søknad lagres i vårt aktive elevregister i 5 år. Opplysninger om navn og årstall for skoleåret slettes kun på forespørsel.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

 Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

Solbakken Folkehøgskole, Ellingsrudveien 10, 2100 Skarnes

 

[1] Article 6, EU GDPR “Lawfulness of processing”

1.        Processing shall be lawful only if and to the extent that at least one of the following applies:

(a)      the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;

(b)      processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;

 

 

3) AVTALE OM BRUK AV FOTOGRAFIER og FILMER

Solbakken Folkehøgskole har ved signering av herværende Elevkontrakt ervervet alle rettigheter til fotografier/filmer fra Eleven uten media-, tids- eller stedsbegrensninger.    Dette omfatter nettsider, brosjyrer, skolens Facebook-side, skolens Instagram-side, på snapchat og på andre sosiale medier.

Eleven samtykker i at alle fotografier/filmer tatt i forbindelse med prosjekter/produksjoner kan benyttes i offentlige visninger og i markedsføringsøyemed.

Eleven sier fra seg all rett til vederlag for fotografier/filmer og tillater at Solbakken folkehøgskole kan benytte disse fritt i sin virksomhet.