Teaterskolen Solbakken folkehøgskole

Om Solbak­ken folkehøgskole

Solbak­ken folke­høg­skole skal tilrette­legge for person­lig, faglig og sosial vekst i et inspi­re­rende scene­kunst­miljø. Alt vi gjør tar utgangs­punkt i skolens mer enn 30 års lange erfa­ring med under­vis­ning innen scene­kunst. Et år på Solbak­ken folke­høg­skole kan utvikle deg på mange måter. Du vil være del av et unikt felles­skap med jevn­ald­rende med samme inter­esse som deg selv.

Solbak­ken folke­høg­skole ligger på Skar­nes — 1 time med bil/tog/buss til Oslo, 45 minut­ter til Garder­moen og 15 minut­ter til Kongs­vin­ger. Svenske­gren­sen er 45 minut­ter unna.

Les om Solbak­kens histo­rie her.

Solbak­kens visjon og kjerneverdier

Solbak­ken er en liten frilynt teater­folke­høg­skole med ansatte med hjerte for mennes­ket og scene­kuns­ten. Vi har som mål å gi hver enkelt elev tett oppfølging.

Visjo­nen vår:

  • Solbak­ken skal tilrette­legge for person­lig, faglig og sosial vekst i et inspi­re­rende scenekunstmiljø.

Kjerne­ver­di­ene våre:

  • Livs­glede
  • Empati
  • Ansvar
  • Selv­sten­dig­het

Ansatte

Harald Thompson Rosenstrøm, rektor på Solbakken folkehøgskole

Rektor

Harald Thomp­son Rosenstrøm

Harald er utdan­net skue­spiller ved Moscow Art Thea­tre School i Russ­land og har bla. jobbet som skue­spiller på Kunst­ner­tea­te­ret i Moskva. Han har teater- og film­er­fa­ring fra Russ­land, Frank­rike og Norge. Harald under­vi­ser i skuespillerteknikk.

Epost: harald@solbakken.fhs.no
Tele­fon: 481 88 951

Hilde Njøs, lærer på Solbakken folkehøgskole

Musikk­tea­ter­læ­rer

Hilde Njøs

Hilde har utdan­ning fra Musikk­linja ved Bergen Lærer­høg­skole (nå Grieg-akade­miet) og drama­linja ved samme høgskole. Hun har også studert teater­vi­ten­skap ved Univer­si­te­tet i Bergen. Hilde har vært rektor på Bårdar Akade­miet og var med på å starte opp Musikk­tea­ter­linja der. På solbak­ken under­vis Hilde tilbake til Solbak­ken og under­vi­ser nå i sang, stem­me­bruk, kor, ensem­ble­sang og interpretasjon.

Epost: hilde.njos@solbakken.fhs.no
Tele­fon: 951 11 591

Lasse Lindberg, lærer på Solbakken folkehøgskole

Teater­læ­rer

Lasse Lind­berg

Lasse er utdan­net skue­spiller ved Det stat­lige teater­aka­de­miet i St. Peters­burg og Teater­høg­sko­len i Helsing­fors. Han har også tatt PPU på KHIO. Han har jobbet som skue­spiller innen teater og film i Russ­land, Finland, Norge og rundt i verden. Lasse under­vi­ser i skue­spil­ler­tek­nikk, impro­vi­sa­sjon og karak­ter­ar­beid. Det er viktig for Lasse at elevene føler seg trygge på scenen og har det gøy.

Epost: lasse.lindberg@solbakken.fhs.no
Tele­fon: 980 46 649

Øyunn Bjørge, lærer på Solbakken folkehøgskole

Teater- og yogalærer

Øyunn Bjørge

Øyunn er utdan­net musi­kal­ar­tist ved Ballett­aka­de­mien i Göte­borg og har tatt PPU på KHIO. Hun har lang erfa­ring som stem­me­skue­spil­ler og som skue­spiller og sanger for bla. Oslo nye teater. Øyunn under­vi­ser i yoga, View­points og Meto­den for fysiske hand­lin­ger og hand­lende analyse.

Epost: oyunn.bjorge@solbakken.fhs.no
Tele­fon: 959 07 591

Nora Landsverk, lærer på Solbakken folkehøgskole

Musikk­teater- og danselærer

Nora Lands­verk

Nora er utdan­net fra musikk­tea­ter­høg­sko­len i Oslo. På Solbak­ken under­vi­ser hun i blant annet jazz­dans, hip hop, og koreo­grafi og musikkteater.

Siri Thorson, kontorleder og lærer på Solbakken folkehøgskole

Kontor­le­der, lærer

Siri Thor­son

Siri har master i drama og teater fra NTNU med peda­go­gikk psyko­logi som fordyp­ning. Hun har spesia­li­sert seg på bruk av teater som psyko­so­si­alt helse­frem­mende verk­tøy og jobbet med ulike teater- og musikk­pro­sjek­ter i Liba­non, Pale­stina og Sør-Afrika. Siri har også studert fler­kul­tu­rell peda­go­gikk i Nica­ra­gua og er kvali­fi­sert person­lig trener og gruppe­in­struk­tør gjen­nom studier i treningslære.

Epost: siri.thorson@solbakken.fhs.no

Evgeniia Gromova, gjestelærer på Solbakken Folkehøgskole

Gjeste­læ­rer

Evge­niia Gromova

Evge­niia er utdan­net skue­spiller og regis­sør på GITIS i Moskva. Har jobbet som skue­spiller på The Thea­tre art studio i Moskva de siste fem årene i tillegg til å spille i en rekke russiske filmer. Evge­niia har også hatt store regi­job­ber i Russland.

Geir Hytten, gjestelærer på Solbakken Folkehøgskole

Gjeste­læ­rer

Geir Hytten

Geir er utdan­net danser ved Bårdar, og samtids­dan­ser ved London Contem­po­rary School of Dance og Laban. Geir har Master i Dance Perfor­mance. Han jobber regel­mes­sig med kompa­niet Punchd­runk Thea­tre Expe­ri­ence, og har også jobbet mye for Jo Strøm­gren kompani. På Solbak­ken har han koreo­grafi og regi på prosjek­ter i tillegg under­vi­ser han i både jazz- og samtids­dans som gjestelærer

Epost: geir.hytten@solbakken.fhs.no
Tele­fon: 918 38 558

Erik McKenzie, lærer på Solbakken folkehøgskole

Gjeste­læ­rer

Erikk McKen­zie

Erikk er koreo­graf, musi­ker og danser. På Solbak­ken under­vi­ser han blant annet i samtids­dans. Les mer om Erikk her: www.erikkmckenzie.com

Espen Overn, vaktmester på Solbakken Folkehøgskole

Vakt­mes­ter

Espen Overn

Espen jobbet tidli­gere på den ameri­kanske ambas­sa­den i Oslo. Nå er han Solbak­kens altmu­lig-mann og holder styr på stort og smått.

Epost: vaktmester@solbakken.fhs.no

Bård Skjelstad, kjøkkensjef på Solbakken Folkehøgskole

Kjøk­ken­sjef

Bård Skjel­stad

Bård er blant annet tidli­gere fagsjef på Nortura, nå er han sjefen på kjøk­ke­net på Solbakken.

Dagmara Stankiewicz, kjøkken og renhold på Solbakken Folkehøgskole

Kjøk­ken og renhold

Dagmara Stankie­wicz

Dagmara bor rett ved Solbak­ken. Hun jobber på kjøk­ke­net og er en eminent renhol­der. Hun er utdan­net peda­gog i Polen og er opprik­tig enga­sjert i elevene. Dagma­ras motto er “Man lærer aldri nok!”

Izabella Musial, kjøkken og renhold på Solbakken Folkehøgskole

Kjøk­ken og renhold

Izabella Musial

Izabella kommer fra Polen. Hun er utdan­net som, og har jobbet som frisør i Polen i 10 år. Iza er gift, har en sønn og bor på Solbak­ken sammen med fami­lien sin. Iza jobber som renhold- og kjøk­ken­as­sis­tent. Hun liker å jobbe og å møte folk, og så liker hun å snakke og å lære norsk.

Kontakt oss

Har du spørs­mål om våre fagtil­bud eller ønsker mer infor­ma­sjon om skolen? Vi er her for at du skal få et godt skoleår og vi vil gjerne prate med deg om det du har på hjertet.

Kontakt­skjema

Takk for din melding! Du hører fra oss.
Det oppsto en feil da du skulle sende meldin­gen. Prøv igjen senere.