Spørs­mål og svar

Vi star­ter med å gi svar på søkna­der 1. februar. Det er felles opptaks­start for alle folke­høg­sko­ler. Etter 1. februar får du vanlig­vis svar på mail i løpet av dagen.

Skole­da­gen begyn­ner vanlig­vis med frokost kl. 07.45 og obli­ga­to­risk under­vis­ning avslut­tes som oftest til middag kl. 15.30. Valg­fag star­ter fra kl. 17.00.
Du har minst 34 timer obli­ga­to­risk under­vis­ning i uka på Solbakken.
Flere dager i uken star­ter vi med morgen­sam­ling. Lærere og elever har etter tur ansvar for et kort innslag i plenum. Det kan være en opples­ning, en betrakt­ning om et emne du er opptatt av, deling av en reflek­sjon, lesing av et dikt eller kort tekst, fram­fø­ring av en sang etc. Hensik­ten er å få en fin og myk start på dagen, et lite løft.
Det er ikke inne­ti­der. Men ytter­dø­rer og arbeids­rom låses kl. 23.00. Da skal det være så stille at de som vil sove kan gjøre det.
Ja, de lørda­gene det ikke er frihelg er det lørdags­se­mi­nar eller annen under­vis­ning. Et folke­høg­skoleår blir dermed kompri­mert. Du har likt antall skole­da­ger som på videre­gå­ende, men siden det er lørdags­un­der­vis­ning avslut­tes skole­året i midten av mai (før 17. mai).
Kjøk­ke­net legger vekt på variert og sunn mat som skal falle i smak hos de aller fleste. Det er ofte varm lunsj i tillegg til middag. Frokost og kvelds­mat er vanlig brød­mat, yoghurt, korn­blan­ding og frukt ved siden av. Du får juice, biola, melk, kaffe, te eller vann å drikke.
Elevene har ansvar for å rydde og vaske sitt eget rom, samt å vaske og holde skolens felles­om­rå­der ryddig.
Åpen scene er et elev­ar­ran­ge­ment der elevene prøve ut sanger, mono­lo­ger eller annet de jobber med og vil vise fram. Siste helgen i septem­ber har vi vidåpen scene og fest. Da invi­te­res alle tidli­gere elever til å delta.
All under­vis­ning på dagtid er obli­ga­to­risk. Det samme gjel­der arran­ge­men­ter i skolens regi. Det er viktig at du snak­ker med lærerne og søker perm­i­sjon hvis du av en eller annen grunn ikke kan være tilstede på undervisningen.
Så fremt smitte­verns­reg­ler tilla­ter det er det klart du kan ha besøk. Vi har noen få gjeste­rom, men det er også mulig å låne madrass som du kan ta med på rommet til den du besø­ker. Gjes­ten din beta­ler 200 kr pr døgn. Det inklu­de­rer senge­tøy, hånd­klær og målti­der. Du må gjøre avtale med kjøk­ken­sjef og tilsyns­vakt på forhånd når du skal ha gjes­ter som skal over­natte eller spise.
Det er alltid en ansatt som har vakt slik at elevene har noen å kontakte. Denne tilsyns­vak­ten er tilgjen­ge­lig under alle målti­der i spise­sa­len, og går ellers med en mobil dersom du tren­ger akutt hjelp (for eksem­pel lege­be­søk el.). Tilsyns­vak­ten kan også kontak­tes om natten dersom det oppstår en akutt situa­sjon. Nummer til tilsyns­vakt er 456 88 465.
Nei, det er selv­sagt mulig å være på skolen da. Skolen er kun stengt i ferier.
Det får du vite når du kommer til skolen. Det skjer alltid forand­rin­ger de siste dagene før skole­start. Derfor er ikke romfor­de­lin­gen klar før. Jo mer utfyl­lende søknad du skri­ver (andre inter­es­ser, hva som enga­sje­rer deg etc), jo lettere er det for oss å finne en god match for deg.
Du kan søke om å få enkelt­rom, det koster 10 000,- ekstra i året. I utgangs­punk­tet anbe­fa­ler vi alle å bo på dobbelt­rom. Vi har begren­set antall enkeltrom.
Det er ikke sikkert at romka­me­ra­ten blir beste­ven­nen din i løpet av skole­året, men de aller fleste har det riktig trive­lig på rommet. Det er viktig å gi hver­andre tid til å bli kjent. Hvis det viser seg at dere ikke passer sammen i det hele tatt, prøver vi å finne en god løsning.
Dobbelt­rom­mene er ca 16 m². Det inne­hol­der to senger, en kommode, en skrive­pult, servant, gardi­ner og skap. Rommene med bad er større.
Du deler bad og toalett med ca 8–10 stk.
Vi har fire rom med bad man kan søke om å få bo på på bakgrunn av helse­mes­sige årsaker.
Vi sender ut en pakke­liste til deg før skole­start du kan også se her for info om nødven­dig utstyr.
Du kan bruke lærer­tyg­gis på veggene, men ikke slå inn spiker eller tegne­stif­ter med mindre det er avtalt med vaktmester.
Hvis dere tar hensyn til hver­andre og følger skolens grunn­re­gel om at det skal være sovero etter kl. 23.00, er det ikke noe problem med støy.
Ja, det kan du, men det er lytt mellom rommene. Det er ikke sikkert alle liker din musikk, så ta med headset.
Ja, på hver elev­gang. Det er også et film­rom med projektor.
Ja, du har tilgang til tråd­løst nett­verk på hele skolens område.
Ja, eget vaske­rom med vaske­ma­ski­ner og tørke­trom­ler. Disse er gratis å benytte, men vaske­pul­ver må du holde selv.

Lurer du fort­satt på noe? Kontakt oss gjerne her!