Teater 2. klasseTeater 2. klasse på Solbakken

Teater 2. klasse

2. klasse i teater på Solbak­ken folke­høg­skole er et år for deg som ønsker å satse på skue­spill innen teater og film. Eller teaterregi.

I løpet av året har du:

  • Tre teater­pro­duk­sjo­ner med ulike regissører/pedagoger blant anent fra KHIO.
  • Work­sho­per med aner­kjente nasjo­nale og inter­na­sjo­nale gjestelærere.
  • Tett person­lig oppføl­ging og hjelp og tips til opptaks­prø­ver hvis du ønsker det.

Klas­sen er en blan­ding av elever som har gått et år teater/ skue­spill på Solbak­ken folke­høg­skole og eksterne søkere. Opptaks­kra­vet vårt er at du har gått et år på folke­høg­skole med teater som fordyp­ning, eller har annen rele­vant erfa­ring, at du er en lagspil­ler, har lite fravær og er moti­vert for et svært lære­rikt og inten­sivt skoleår.

Fordi det er viktig å danne en gruppe som funge­rer godt sammen vil vi kalle inn søkere som tilfreds­stil­ler opptaks­kra­vene på inter­vju. Rele­vant erfa­ring fra folke­høg­skole eller annen rele­vant erfa­ring må dokumenteres.
Det er få plas­ser, så søkt raskt om du er interessert!

Vil du utforske deg selv og scene­kunst­fel­tet, i trygge rammer og med tett oppføl­ging av svært kompe­tente lærere? Solbak­ken er en liten skole som gir deg tett oppføl­ging. Hos oss kan du ta halv­års­kurs og fordype deg i skue­spill, dans eller musikk­teater. I tillegg linje­fag og egne prosjek­ter vil du ha felles­fag sammen med resten av elevene på skolen.

En vanlig skole­dag er delt i to

Formid­dag:

Grunn­leg­gende trening innen ulike disipliner.

- Fag som: skue­spil­ler­tek­nikk, samtids­dans, jazz­dans, yoga og styrke­tre­ning. Stem­me­bruk og kor.

Etter­mid­dag:

Prosjekt­ar­beid — kan variere fra grunn­leg­gende skue­spil­ler­ar­beid, produk­sjons­ar­beid, scene­ar­beid, film­skue­spill, master­class i sang, musikk­tea­ter­opp­set­ning, danse­fore­stil­ling, teater­pro­sjekt i lokal­sam­fun­net, til mono­log­ar­beid og auditiontrening.

På lørda­ger har vi blant annet semi­na­rer med gjeste­læ­rere fra inn- og utland. Noen er faglig rettet, mens andre er av sosial art.

På Solbak­ken har du forskjel­lige lærere gjen­nom året, så du får et bredt spek­ter av verk­tøy i verk­tøy­kas­sen din. Alle lærere har fagut­dan­ning, blant annet fra Moscow Art Thea­tre School, GITIS, St. Peters­burg Teater­aka­demi, Ballett­aka­de­mien i Göte­borg. Vi har også gjeste­læ­rere som Kirk Baltz (Holly­wood) og Step­hen Hutton (KHIO).