Solbakkens historie

Solbak­kens historie

På Solbak­ken har det vært folke­høg­skole siden 1946. Eien­dom­men er en utskilt del av gården Os som har sin histo­rie tilbake til tidlig viking­tid (800-tallet). Steds­nav­net Solbak­ken stam­mer fra 1880-tallet.

I 1946 kjøpte Den Norske Total­av­holds­for­ening gården for å drive folkehøgskole.

På 70-tallet hadde skolen et stort inntak av utdan­nings­sø­kende fra utlan­det. Et år var det 30 uten­landske og 20 norske elever ved skolen.

Solbakken Folkehøgskole

I 1990 vedtok styret og legge om fagpla­nen full­sten­dig. Fra å være en vanlig folke­høg­skole med flere linjer ble Solbak­ken nå Nordens første folke­høg­skole med en felles linje for revy­tea­ter. Revy­sko­len ble ende­lig godkjent av depar­te­men­tet i 2001.

Et stort og avan­sert uten­dørs­an­legg for vann­sport og andre akti­vi­te­ter ble bygd neden­for skolen i 2004. I 2007 vedtok DNT å legge ned skolen og selge bygnin­gene. Kommu­nen kjøpte bygnin­gene og en stif­telse med Hilde Njøs som driv­kraft videre­førte skoledriften.

I 2013 fikk stif­tel­sen kjøpt tilbake skole­byg­gene fra Sør-Odal kommune. Nå har vi full drift med omtrent 50 elever årlig og de primære fagene er teater, musikk­teater og dans.

Solbak­ken Folke­høg­skole er en liten folke­høg­skole hvor den enkelte skal bli sett og ivare­tatt på en god måte.

Les om dagens skole her.