Solbakken folkehøgskole, praktisk info

Prak­tisk info

Student­be­vis
Du får student­be­vis som elev på skolen. Bevi­set gir deg rabatt på kollek­tiv trans­port, teater og annet.

Inter­nat­rom
De fleste på Solbak­ken bor på dobbelt­rom. Et dobbelt­rom har vask, skap, seng og pult med skuffer.
Du kan søke om enkelt­rom, hvis du av helse­mes­sige årsa­ker har behov for det. For enkelt­rom kommer et pris­til­legg på 10.000.

Inter­nett
Det er tråd­løst inter­nett i skole­byg­gene og på internatene.

Vask av klær og sengetøy
Inter­na­tet har vaske­rom med vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. Bruk er inklu­dert i skole­pen­gene, men du må holde vaske­mid­ler selv.

Person­lige eiendeler
Du har selv ansva­ret for private eien­de­ler og verdi­sa­ker. Bruk av private klær, instru­ment, laptop og annet utstyr skjer på egen risiko. Sjekk gjerne med dine fore­satte at fami­li­ens innbo­for­sik­ring også gjel­der for deg når du bor midler­ti­dig uten­for hjemmet.

Gjes­ter
Fami­lie og venner er velkomne på besøk så lenge det er avklart med skolen i forkant, Over­nat­ting med eller uten mat koster kr. 200,- pr. døgn pr. person. Belø­pet beta­les til Stif­tel­sen Solbak­ken folke­høg­skole — vipps-nummer 127273.

Lege og medisiner
Du har selv ansvar for egne medi­si­ner. Hvis du blir syk kan det være greit å ha fast­lege i nærhe­ten, bytt gjerne fast­lege til en lege i Sør-Odal kommune (Skar­nes). Alle utgif­ter i forbin­delse med lege­ho­no­rar og even­tu­ell skyss må du betale selv. I Sør-Odal kommune (Skar­nes) finnes en velfun­ge­rende helse­sta­sjon for ungdom, kommu­nalt psykiatrisk team, lege­sentre, tann­lege og fysio­te­ra­peut. Dersom du har kroniske sykdom­mer, går til behand­ling etc (gjel­der både fysiske og psykiske forhold), må skolen ha beskjed. All slik infor­ma­sjon behand­les konfidensielt.

Hvis du av medi­sinske årsa­ker av avhen­gig av en spesi­ell diett, eller det må tas spesi­elle hensyn i forbin­delse med tilbe­red­ning av mat, må vi ha beskjed om dette i god tid før skole­start. Ved spesi­elt arbeids­kre­vende diet­ter, eller dyre råva­rer vil du måtte dekke noe av ekstra­kost­na­dene selv. Vær oppmerk­som på at du kan ha rett til Grunn­stø­nad for slike ekstra­kost­na­der (ref. Folke­trygd­lo­ven §6–3 f).

Inter­nat­stuer
På inter­nat­stu­ene er det et vanlig kjøk­ken og en TV-krok.

Husdyr
Det er dess­verre ikke tillatt med dyr av noe slag ved skolen, pga aller­gier og av andre prak­tiske årsa­ker. Det finnes dog noen hygge­lige puse­kat­ter, hunder, hester, elg og ulv i nærområdet.

Lurer du på noe? Les vår FAQ eller kontakt oss gjerne her!